งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2556
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการสถาปัตยกรรมการละคร ครั้งที่ 15
      เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการสถาปัตยกรรมการละคร ซึ่งเป็นละครเวที ครั้งที่ 15 เรื่อง ''อัคบาราห์'' จัดแสดง ณ ห้องประชุมใหญ่ (FT1301)คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ภายใต้การกำกับของสโมสรนักศึกษาฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ กล่าวคือ ความเป็นนักออกแบบที่ดี หรือ Good Designer