งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 8  มีนาคม  2555
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
อบรม AutoCAD Civil 3D 2012
      งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หลักสูตรที่ 3 คอมพิวเตอร์สำหรับงานโยธา สำรวจ และงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Civil 3D 2012 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 8–10 มีนาคม 2555 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้