งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 26  มกราคม  2555
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
อบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
      งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หลักสูตรที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ออกแบบ และนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture และ 3ds Max Design มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้