งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  ธันวาคม  2554
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
      งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google Sketchup Pro 8 และ Photoshop CS5 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2554 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้