งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 8  ตุลาคม  2553
หมวด [กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
      เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาปัญหา และร่วมหาทางแก้ไขปัญหา ทั้งด้านส่วนตัว และด้านการเรียน หรือด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องการคำแนะนำ โดยในกิจกรรม มีการมอบแฟ้มบันทึกข้อมูลประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้บันทึกผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น