งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  ธันวาคม  2553
หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ
      โครงการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดย ผศ. ดารณี ด่านวันดี, อ. สุระพงษ์ เตชะ ได้นำส่งองค์กฐินของผู้มีใจรักและหวงแหนธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมเป็นประธานองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำ บริเวณถ้ำหลวง บ้านป่าสักงาม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 โดยรายนามผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นประธานองค์ผ้าป่าสามัคคี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ. ดารณี ด่านวันดี และครอบครัว, ครอบครัว วาณิชเลิศธนสาร, รศ. ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ผศ. ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์, อ. กิตติพงษ์ วาณิชพงษ์, อ. สุระพงษ์ เตชะ, อ. วิทยา ดวงธิมา, คุณอัจฉรา บุญเกิด, คุณนัยนา โพธาวงศ์, คุณอำนาจ ชิดทองและครอบครัว, นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์, อ. จรัสพิมพ์ บุญญานันท์, อ. วีรกิต วงศ์วิชิต, อ. ดร. แทนวุธธา ไทยสันทัด พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์ที่สถิตอยู่ทุกแห่งหนในผืนป่า ขุนเขาและสายน้ำ อันเป็นมรดกของมวลหมู่สิ่งมีชีวิต จงปกป้อง คุ้มครองท่านและครอบครัว ให้พบแต่ความร่มเย็น เป็นสุข รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ