งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 18  พฤศจิกายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2553 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ของคณะในสภาพปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของคณะ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในคณะ ต่างได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะในอนาคตด้วย