งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 11  พฤศจิกายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
คณะสถาปัตย์ฯ ม.รังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะ
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพัฒนาด้านวิชาการทั้งในด้านเนื้อหาและกิจกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการทำงานของอาจารย์ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษา