งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  ตุลาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ฝึกอบรมเชิงวิชาการ การออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์
      ในวันเสาร์ที่ 9 และ 16 ตุลาคม 2553 รศ.ศิริชัย หงส์วิทยากร และอ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์” สำหรับผู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านภูมิทัศน์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้มีความรู้พื้นฐานเรื่อง ‘หลักการออกแบบจัดภูมิทัศน์เบื้องต้น’ ‘หลักการพรรณไม้สำหรับงานภูมิทัศน์’ ‘การออกแบบสวนประหยัดพลังงาน (สวนแนวตั้ง)’ และ ‘หลักการเลือกใช้พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์’