งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  กันยายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สำรวจพื้นที่แม่แจ่ม
      เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 53 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนและออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมคณาจารย์ ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ และอ.วิทยา ดวงธิมา เดินทางเข้าพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แจ่มและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อศึกษาข้อมูลโดยการสำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ปราชญ์ท้องถิ่น เป็นการนำเสนอแนวทาง การพัฒนาและแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในกระบวนวิชาปฏิบัติการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาต่อไป ๒ ต่อไป