งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  กันยายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ฝึกอบรม ประชุม สัมนา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'ฉลาดใช้ Social Network (facebook) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน' โดยมีคุณอำนาจ ชิดทองเป็นวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง fan page ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ facebook และสามารถเพิ่งช่องทางในการสื่อสารกับผู้เรียน ในลักษณะเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนานำเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้กับวิชาเรียน มีการซักถามข้อสงสัยแบบเป็นกันเอง ทั้งนี้คณะมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพกับการเรียนการสอน เน้นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา.