งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 31  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
เสวนามุ่งสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์
      วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดโครงการเสวนามุ่งสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากบุคลากรของคณะ ณ ห้องประชุม FT 1101 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เวลา 9.00 – 12.00 น.โดยมีผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว