งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 20  กรกฎาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ถวายเทียนพรรษา'53
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25 53คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญ มีจิตใจที่ผ่องใส และเป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 30 คน และนักศึกษาของคณะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว