งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 27  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
บรรยายสหกิจศึกษา
      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้เรียนเชิญคุณเกรียงศักดิ์ ทองเดช คุณอัมพวรรณ สุแดงน้อย คุณพิชญ์ชาญ บุญยัง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและศิษย์เก่าของคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา