งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 23  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
เรียนรู้พรรณไม้นอกสถานที่
      วันที่ 23 สิงหาคม 2553 อาจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และสาขาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ในวิชาวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาพรรณไม้และสถานประกอบการที่จำหน่ายต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางไปเยี่ยมชม สวนนงนุช อำเภอสันทราย เชียงใหม่, สวนช้างทอง และสวนจำหน่ายไม้ใหญ่ในเขตกิ่งอำเภอแม่ออน อีกหลายแห่ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณ คุณเศก ดวงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ จากบริษัทวนาเบลล์ การ์เดน จำกัด บรรยายและให้ความรู้ตลอดการเดินทางทัศนศึกษา