งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 16  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ฝึกภาคปฏิบัติ
      เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา อ.สุระพงษ์ เตชะ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตย์ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ภส.445 การจัดการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ดูแลรักษาสวน บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง ในการดูแลงานภูมิทัศน์ และเสริมเทคนิคทางวิชาชีพให้นักศึกษาและปฏิบัติจริง