งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 16  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประกวดสวนถาด
      นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3-4 ร่วมแข่งขันการจัดสวนสวนถาด ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553 ในครั้งมีได้รับเกียรติจาก อ.สุระพงษ์ เตชะ และอ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย เป็นกรรมการตัดสินการประกวด