งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 16  กรกฎาคม  2553
หมวด [ศึกษาดูงาน, กิจกรรมนักศึกษา, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
หลักการจัดสวนและการดูแลสวน
      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อาจารย์ปริญญา ปฏิพันธกานต์ และอาจารย์สุรพงษ์ เตชะ นำนักศึกษา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2ปี รหัส 52 และ 4ปี รหัส 51ที่เรียนวิชา ภท. 381 การปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ‘หลักการจัดสวนและการดูแลสวน’ ซึ่งจัดขึ้นโดย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีคุณสุรศักดิ์ จโนภาษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวนจากสำนักพระราชวัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะเข้าสู่งานสหกิจในเทอมหน้า ต่อไป