งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 3  กรกฎาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ในการเสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะ เพื่อเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของคณะ