งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 2  กรกฎาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ
      คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน แม่โจ้ 2552-2553 ปีแห่งคุณภาพและเกียรติประวัติ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ภายในงานมีพิธีการประกาศเกียรติคุณ มอบโล่รางวัลและใบประกาศให้แก่ผู้สร้างผลงานและเกียรติประวัติ และพิธีอำลาและรับมอบงานระหว่าง รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีและ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี(คนใหม่) บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน.