งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 1  กรกฎาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ประกันคุณภาพการศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2552
      ขอแสดงความยินดี กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2552 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยในวันแรกได้มีการต้อนรับคณะกรรมการฯ และคณบดี ได้แนะนำเสนอความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของคณะ อีกทั้งยังได้พาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในคณะ เช่น ศูนย์ออกแบบฯ เนิสเซอรี่ และห้องสมุด ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน ได้รับข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงณะไปปีต่อไป ซึ่งคณะสถาปัตย์ฯได้รับ 2.40 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดี และยังได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.แม่โจ้ ได้มาให้ข้อเสนอแนะกล่าวชื่นชม ทำให้ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง.