งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ปฎิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ด้านผังเมือง
      ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ หัวหน้าคณะนักวิจัย และ อ.วิทยา ดวงธิมา นักวิจัย ในปฎิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ด้านผังเมือง พร้อมด้วยคุณณัฐพงศ์ จารุพรรณพงศ์ ผู้จัดการโครงการ และอ.อิสรา กันแตง อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมางคลล้านนา หัวหน้านักวิจัยด้านกายภาพ ร่วมบรรยายแนะนำปฎิบัติการเชียวใหม่เอี่ยมด้านผังเมือง ณ สำนักงาน ‘เชียงใหม่เอี่ยม’ บริเวณตลาดเจเจ และนำเดินเมืองบริเวณย่านวัดเกต และชุมชนสวนดอกในเวียงสวนดอก แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการ วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นับเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เป็นการปูพื้นฐานสำหรับความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปในอนาคต