งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  มิถุนายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
นศ.ใหม่รับโอวาท
      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ได้มีโอกาสมารับโอวาทจาก รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำหรับการเริ่มต้นการศึกษาในมหาวิทยาลัย