งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 21  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประชุมบุคลากร
      ประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00-15.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมบุคลากรของคณะ เพื่อชี้แจง ถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างผู้บริหารของคณะไปสู่ระดับบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการให้บุคลากรได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นอาจารย์ในดวงใจ ได้แก่ อาจารย์วีรกิต วงค์วิชิต 2. ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ 3. ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ อาจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา/ อาจารย์ วีรกิต วงค์วิชิต/ อาจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด/ อาจารย์วิทยา ดวงธิมา และ อาจารย์วุฒิกานต์ ปุระพรหม 4. ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ด้าน งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ได้แก่ อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร/ นายพิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ/ นายจุติชัย ด้วงลำพันธ์/ นายธนากร โพธิวงค์ และนางสาวจิรดา ขยัน 5. ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ด้าน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย และอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ