งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 2  มิถุนายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรม 5 ส
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา โดยจัดการทำความสะอาดจัดระเบียบห้องเรียน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบคณะ ทั้งนี้ได้รับความร่วมือจากทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ รหัส 53 ทุกคนต่างโชกด้วยเหงื่อ แต่ยังมีรอยยิ้มให้กัน ตลอดวัน ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจ และเกิดความผูกพันธ์กันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี