งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 1  มิถุนายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประทศ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
OSU เข้าศึกษาดูงาน
      เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก Oklahoma State University โดย Associate Professor Paul Hsu Program Director Landscape Architecture Program เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะ ร่วมต้อนรับและในช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ณ โครงการป่าบ้านโปง