งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, Knowledge Management] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
CoffeeHour:งานนโยบายแผน
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) ในหัวข้อ "การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ" โดย นางสาวรุ้งทอง เขื่อนขัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะ