งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 18  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ปชส.งานครอบครูฯ
      วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัต เข้าร่วมออกรายการวิทยุของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่จะเกิดขึ้นภายในรอบเดือนที่จะถึงนี้ ตลอดจนเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ อาทิ พิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลป์อย่างบูรณาการ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ชั้นล่างอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม