งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 11  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ฝึกอบรม ประชุม สัมนา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
WorkShop LMS
      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา คณะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทำสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า LMS ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนให้ใช้อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประวิทย์ วิมานทอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้งานระบบ LMS ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งนำโดย ท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณาจารย์ผู้สนใจ และด้วยความเป็นกันเองของท่านวิทยากร ทำให้ตลอดทั้งวันที่มีการอบรม มีข้อซักถาม และตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน แฝงด้วยสาระ อันจะเกิดประโยชน์ต่อ นักศึกษาที่จะเข้ามาใช้งานระบบต่อไป