งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 18  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, Knowledge Management] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Coffee Hour
      เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) ในหัวข้อ “งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา” โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์และนายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมคณะฯ