งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 18  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Design Process
      ผศ.ดร ปรานอม ตันสุขานันท์ รองคณบดีฯผ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ(Design process)ร่วมกันกับกลุ่มคณาจารย์ที่รับผิดชอบการสอนในรายวิชาออกแบบของทั้ง 3 หลักสูตร (หลักสูตรภูมิทัศน์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรสถาปัตยกรรม) ในวันที่ 18 พ.ค. 53 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมคณะสถาปัตย์ฯ