งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  พฤษภาคม  2553
หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การศึกษาภาคสนามวิชาคติชนวิทยา
      สืบเนื่องจาก อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัดได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษวิชาคติชนวิทยาเมื่อวันที่ ๒๑เมษายน๒๕๕๓นั้น ในการนี้ เมื่อวันที่๕ พค.๒๕๕๓ วิชาดังกล่าวมีการนำนักศึกษาออกศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม เกี่ยวกับความเชื่อทางด้านคติชนวิทยาผ่านทางรูปแบบตำนานต่างๆ เช่น ความเชื่อเรื่องเวียงล่มเ ณ.อำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายภาคสนามในครั้งนี้ด้วย โดยมีอ.วาสนา ศรีรักษ์เป็นหัวหน้าโครงการ, อ.ชยุตภัฏ คำมูลและ อ.สุนทร คำยอดเป็นผู้บรรยายด้วย การเดินทางประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่เยาวชนเป็นอย่างดี