งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 21  เมษายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประยุกต์ความเชื่อในงานสถาปัตย์
      เมื่อที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 'การประยุกต์ความเชื่อในงานสถาปัตยกรรม' ในรายวิชาศท. ๓๓๑ คติชนวิทยา ในภาคการเรียนที่ ๓/๕๒ เป็นวิชาเลือกเสรีโดยมี อ.วาสนา ศรีรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น ๙๕ คน บรรยากาศผ่านพ้นไปด้วยความเป็นกันเอง แม้ว่าอากาศจะร้อนไปสักหน่อยก็ตาม