งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ASA Workshop 53
      อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฯงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.วิทยา ดวงธิมา และอ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิต นักศึกษา ๕๓ (ASA Architectural Design Student Workshop 53) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกและชุมชนชาวไทยภูเขาโดยรอบ ร่วมกับนักศึกษารุ่นที่ ๖ หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยยึดหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง