งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 10  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, Knowledge Management] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Coffee hour 2
      เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) ในหัวข้อ “การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของคณะ” โดย นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมคณะฯ