งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 17  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, Knowledge Management] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Coffee hour 1
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour) หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานในคณะสถาปัตย์ฯ (แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน)” นำเสนอโดย อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ และ อาจารย์วุฒิกานต์ ปุระพรหม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะฯ