งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การจัดทำแผนปรับปรุงรายวิชา
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงรายวิชา 5 กลุ่มรายวิชา เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2553 ณ ห้องตะแบก และห้อง 408 เพื่อเป็นการปรับปรุงการวางแผนในส่วนของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป รวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในคณะร่วมกันอย่างบูรณาการ