งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษา, Knowledge Management] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 2 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการของ สสส. และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน โดยอาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร ได้นำเสนอแนวคิดและผลการดำเนินงานตามโครงการของ สสส. อาทิเช่น โครงการลงข่วงช่วงแลง ซึ่งมีการจัดถึง 2 ครั้ง และกิจกรรมภูมิสัมพันธ์ จุดเด่นของกิจกรรมคือ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมด การนำเสนอดังกล่าวได้รับการเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ประเมินกิจกรรม สสส. ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ดี”