งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ฝึกอบรม ประชุม สัมนา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การประชุมวิชาการ ปขมท. 53
      นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2553 เรื่อง อุดมศึกษาเข้มแข็ง : ไทยเข้มแข็ง ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรอุดมศึกษาให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้