งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ซ้อมรับรับปริญญาบัตร
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีคณะสถาปัตย์ฯ คณะเทคโลโยีสารสนเทศฯ และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ มีบัณฑิตเข้ารับฯ กว่า 3,000 คน ในการนี้ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 และมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ฝึกซ้อมบัณฑิตดังกล่าว ทางคณะจึงขอความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วย