งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ลงข่วงช่วงแลง ๒
      เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 53 ที่ผ่านมา เป็นวันดีอีกหนึ่งวัน ที่ทางคณะฯ ได้จัดงาน ลงข่วงช่วงแลง 2 โดยสโมสรนักศึกษาคณะฯ และในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 4 ช่วง คือช่วงเทศนาธรรม ในหัวข้อเรื่องธรรมะใกล้ตัว โดยพระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล โดยช่วงที่ 2 มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชู สำหรับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสาขา และคณะฯ ช่วงที่ 3 เป็นการแสดงดนตรี ของน้องๆ แต่ละสาขาวิชา และในช่วงสุดท้ายเป็นการประมวลภาพเก็บตกละคร WHYIN ในสัปดาห์ทีผ่านมา.