งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 23  มกราคม  2553
หมวด [กิจกรรมนักศึกษา, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
วาดภาพสถานกงสุล..
      เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 อ.วีรกิต วงศ์วิชิต และ อ.ทรรศชล ปัญญาทรง นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงสถานกงสุลใหญ่อเมริกา เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ 'Friends for FREEDOM'