งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2553
หมวด [ศึกษาดูงาน, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
บ้านภูดอย..
      คุณพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานมูลนิธิธนาคารสมอง เปิดบ้าน "ภูดอย" ต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตในรายวิชา ภส282 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 นำทีมโดย อ.ดร.พันทิพา ติงศภัทิย์ อาจารย์ประจำวิชา การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การออกแบบ และการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ