งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2553
หมวด [ศึกษาดูงาน, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กำกึ๊ดสล่า...
      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา ภท181 การก่อสร้างพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ "กำกึ๊ดสล่า" (แนวคิด วิธีการ และเทคนิคก่อสร้าง) โดยมีคุณโอภาส ชัยวราฤทธิ์ วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา