งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 12  มกราคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน, ศึกษาดูงาน] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
น.ศ.ดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย
      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ พร้อมด้วยนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 จำนวน 25 คน ได้เข้าศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณเปรมวดี อวิรุทธนานนท์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและดำเนินระบบซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะประยุกต์ความรู้ให้ระบบสุขาภิบาลเข้ากับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม