งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 14  มกราคม  2553
หมวด [ศึกษาดูงาน, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
การอนุรักษ์ชุมชนเมือง..
      เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2553 ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด และ อ.วิทยา ดวงธิมา นำนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การอนุรักษ์ชุมชนเมือง ไปทัศนศึกษาดูงานที่เมืองเก่ารัตนโกสินทร์ และร่วมฟังการนำเสนอผลงาน "การอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางหลวง" โดยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.53 เวลา 1300-1600 น. ณ บ้านศิลปินคลองบางหลวง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากคนในชุมชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมเมือง ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์จากสถานที่จริงให้แก่นักศึกษา โดยอยู่ในโครงการ “มารู้จักเมืองประวัติศาสตร์กันเถอะ”