งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  มกราคม  2553
หมวด [ศึกษาดูงาน, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1
      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อ.วิทยา ดวงธิมา และ อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม พานักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที1 ที่เรียนในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 เข้าศึกษาดูงานที่ วิรันดา รีสอร์ท ฟ่อนคำ วัดต้นแกว๋น และบ้านสวนสันทราย เพื่อเสริมประสบการณ์จากการทัศนศึกษาสถานที่จริงให้แก่นักศึกษา โดยอยู่ในโครงการ “ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ”