งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 23  มกราคม  2553
หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สัมมนากิจกรรมนักศึกษา
      เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2553 นายศราวุธ ละมูล นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำทีมสามชิกสโมสรนักศึกษาฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 5 จัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษาอย่างครบวงจร ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอย่างยิ่ง