งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 21  มกราคม  2553
หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
แนวทางการสร้างสุข...
      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมพยัคเมฆินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม "สร้างสุข..." ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดของคณะ เพื่อให้คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดย อ.โชคอนันต์ ได้นำเสนอกิจกรรม "ลงข่วง ช่วงแลง" ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา และสามารถตอบสนองตัวชี้วัดต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 10 (3 D) ได้อย่างชัดเจน