งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 16  มกราคม  2553
หมวด [กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ทักษะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
      นายศราวุธ ละมูล นายกสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมคณะกรรมการสโมสรฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ทักษะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม จัดโดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553